07N-Káblové žľaby-typ stena (WMC/WMCO alebo WWS/WWSO)

Informácie

Normovaná konštrukcia E90 s funkčnou odolnosťou v požiari typ: stena

Vlastnosti:

 • Hrúbka plechu káblového žľabu 1,5 mm
 • Vzdialenosť podpier 1,2 m
 • Maximálne zaťaženie 10 kg/m
 • Šírka žľabu: 100, 150, 200, 300 mm
 • Možnosť použitia výložníka typu WMC/WMCO... alebo WWS/WWSO...


Alternatívne upevnenie závitovej tyče na stenu:

 • Pomocou vešiaka tyče uhlového WKPO a kotvy prievlakovej PSROM10.
 • Pomocou vešiaka tyče otočného WPPGV/WPPOV a kotvy prievlakovej PSROM10.

  

KLIKNI !!! - 3D vizualizácia

Naspäť na začiatok ↑

Zostava prvkov

Šírka žľabu: Vešiak tyče:
P.č. Názov produktu Symbol Katalógové číslo Ks v závese
1 KCP/KCOP...H60 Žľab KCP/KCOP100H60/3 161410
1
 / 
3,0 m
2 LPP/LPOPH60 Spojka žľabu LPP/LPOPH60 163111
2
 / 
3,0 m
3 SGK... Skrutka s pol. hlav. + mat. (kpl.) SGKM6x12 651141
20
 / 
3,0 m
4 BL/BLO... Spojovací plech BL/BLO100 100110
1
 / 
3,0 m
5 UPWK/UPWKO Držiak UPWK/UPWKO 752900
1
 / 
1,2 m
6 PGM... Závitová tyč PGM10/1 651001
1
 / 
1,2 m
7 WKPO Vešiak tyče uhlový WKPO 750809
1
 / 
1,2 m
8 PP... Podložka PP10 650544
4
 / 
1,2 m
9 NS... Matica NSM10 650244
4
 / 
1,2 m
10 SGK... Skrutka s pol. hlav. + mat. (kpl.) SGKM8x14 651241
2
 / 
1,2 m
11 WMC/WMCO... Výložník WMC/WMCO100 711110
1
 / 
1,2 m
12 SGK... Skrutka s pol. hlav. + mat. (kpl.) SGKM6x12 651141
2
 / 
1,2 m
13 PSRO... Kotva prievlaková PSROM10x80 804100
3
 / 
1,2 m
Pridaj vybrané do projektu Pridaj všetko do projektu
Zadajte dĺžku káblovej trasy [m]:
Prepočítaj
Naspäť na začiatok ↑

Príklady

Zásady montáže:

 • Trasa káblov sa musí zhotoviť tak, aby spĺňala všetky technické požiadavky na kritérium funkčnej odolnosti a aby v priebehu požiaru
  v čase funkčnej odolnosti nebola poškodená okolitými prvkami alebo systémami stavby, napríklad inými inštalačnými rozvodmi
  a konštrukciami. Z tohto dôvodu musí viesť nad úrovňou všetkých ostatných elektrických aj neelektrických inštalačných rozvodov
  v priestore, kde trasa prechádza. V opačnom prípade musí byť zabezpečené, aby iné rozvody počas požiaru opadávaním ich častí alebo ich deformáciou nepoškodili trasu káblov v čase, zodpovedajúcom najmenej požadovanému času funkčnej odolnosti trasy káblov.
 • Trasa sa môže upevniť a kotviť len do stavebných konštrukcií, ktoré spĺňajú požiadavku na požiarnu odolnosť stanovenú podľa riešenia PBS príslušného požiarneho úseku, ktorým trasa prechádza a staticky umožňujú upevnenie trasy káblov pri požiari
 • Nesmie dôjsť k svojvoľnej zámene jednotlivých komponentov káblového nosného systému (konštrukčných prvkov systému) zhotoviteľom.
 • Môžu sa použiť len tie komponenty a zostaviť ich takým spôsobom, ako je uvedené v tomto návode na montáž.
 •  Na montáž spojky LPP/LPOPH60 použite minimálne 4 ks skrutiek SGKM6x12
 • Na montáž spojovacieho plechu BL/BLO100, 150 alebo BL/BLO200 použite minimálne 4 ks skrutiek SGKM6x12
 • Na montáž spojovacieho plechu BL/BLO300 použite minimálne 6 ks skrutiek SGKM6x12
 • Držiak stropný US/USOV upevnite do stropu za pomoci kotvy PSROM10x80. Otvor pre kotvu vrtáme vrtákom o priemere 10mm, pred zasunutím kotvy do otvoru je potrebné otvor vyčistiť napríklad stlačeným vzduchom.
 • Maximálna vzdialenosť podpier: 1,2 m
 • Maximálne zaťaženie káblovej trasy: 10 kg/m
 • Upevnenie do betónu minimálne B20.
 • V trasách s funkčnou odolonosťou nie je možné ukladať káble nespĺňajúce požiadavky funkčnej odolnosti v požiari okrem prípadov uvedených v STN 92 0205 (D.3, D.3.1)
 • Ak sa montuje nezávislá trasa s funkčnou odolnosťou nad trasou taktiež s funkčnou odolnosťou, musí mať horná trasa funkčnú odolnoť rovnakú alebo vyššiu ako  má dolná trasa
 • Tvarovky musia byť zo systému PS90 firmy BAKS a z plechu o hrúbke 1,5 mm
 • Podpery umiestniť v strede tvarovky alebo maximálne do vzdialenosti 150 mm od spoja tvarovky a žľabu, ďalšia podpera od podpery tvarovky musí byť vo vzdialenosti menšej ako 1200 mm
 • V prípade použitia krytu alebo priehradky sa zníži zaťaženie trasy o hmotnosť krytu a hmotnosť priehradky
 • Kryty je potrebné upevňovať sponou ZPNH60 z oboch strán žľabu min. vo vzdialenosti 1m
 • Priehradku žľabu upevňujte ku žľabu skrutkami SGKM6x12

 

Naspäť na začiatok ↑