Obchodné podmienky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY obchodnej spoločnosti STRADER s.r.o.


 
I.     ÚVODNÉ USTANOVENIA

Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“ ) sa riadia právne vzťahy medzi obchodnou spoločnosťou STRADER s.r.o., so sídlom Šarišská 1997/20, 091 01 Stropkov, Slovenská republika, IČO: 36481599, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka číslo: 13705/P (ďalej len „predávajúci“ ) a každou fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá je kupujúcim podľa týchto VOP tovaru, dodávaného obchodnou spoločnosťou STRADER s.r.o. ( ďalej len „kupujúci“ ).
Právne vzťahy medzi STRADER s.r.o. a kupujúcim sa riadia  týmito VOP, kúpnou zmluvou, uzatvorenou so STRADER s.r.o., inými zmluvami uzavretými so STRADER s.r.o. a pokiaľ nie sú týmito dokumentmi upravené inak, riadia sa všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, predovšetkým Obchodným zákonníkom. STRADER s.r.o. a kupujúci si môžu v kúpnej zmluve alebo v iných dohodách a dokumentoch, medzi nimi platne uzatvorenými, upraviť práva a povinnosti odlišne  od  ustanovení týchto VOP. V prípade rozporov medzi takto účastníkmi uzatvorenými dohodami, platí úprava vždy neskoršie uzatvorenej dohody ( zmluvy ). Zmeny vo VOP počas trvania zmluvného vzťahu medzi účastníkmi nemajú vplyv na dohodami a zmluvami odlišne upravené práva, a to ani napriek tomu, že zmeny vo VOP boli vykonané neskôr.

II.     ZÁKLADNÉ POJMY

Tovar - hnuteľné vecí, dodávané predávajúcim v rámci ním dodávaného sortimentu podľa kúpnej zmluvy
Predávajúci - obchodná spoločnosť STRADER s.r.o., so sídlom Šarišská 1997/20, 091 01 Stropkov, SR, IČO: 36 481 599, zapísaná v  obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka číslo: 13705/P
Kupujúci -  právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uzatvorila so spoločnosťou STRADER s.r.o. kúpnu zmluvu.
Písomná forma dokumentov - formou listu, faxu, elektronickou poštou, t.j.  e-mailom.  
Miesto doručovania zásielok, kontaktné miesto - všetky listiny sa doručujú do miesta, ktoré si účastníci určili ako kontaktné miesto v zmluve o kúpe, inak do sídla právnickej osoby alebo na adresu trvalého bydliska fyzickej osoby.
Kúpna zmluva - písomná listina pod týmto názvom, ale aj akékoľvek vzájomne potvrdené návrhy účastníkov, ktoré obsahuje základné náležitosti: predmet kúpy a jeho špecifikáciu, dátum dodania, kúpnu cenu, napr. ponuka a objednávka, ktorou je potvrdená.

III.     SPÔSOB OBJEDNANIA TOVARU

Kupujúci si v súlade s úpravou vzájomných vzťahov s predávajúcim objednáva tovar spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku VOP. Objednávku je možné zaslať písomne.
V urgentných prípadoch možno objednávku oznámiť predávajúcemu telefonicky, pričom telefonicky oznámenú objednávku treba potvrdiť bez zbytočného odkladu písomnou formou. Objednávka musí obsahovať:

a)    obchodné meno kupujúceho,
b)    sídlo kupujúceho,
c)    IČO, IČ DPH
d)    presnú špecifikáciu druhu a množstva objednávaného tovaru,  
e)    požadovaný termín dodania,  
f)    miesto dodania tovaru a spôsob odberu,
g)    meno, priezvisko, bydlisko a telefonický kontakt na štatutárneho zástupcu kupujúceho, ak je právnickou osobou,
h)    meno, priezvisko, bydlisko a telefonický kontakt na osobu, ktorá je za kupujúceho oprávnená vybavovať konkrétnu objednávku.

Pre uzatvorenie kúpnej zmluvy, resp. iných dojednaní a pre ich rozsah je rozhodujúca písomne potvrdená objednávka predávajúcim. Objednávka zaväzuje predávajúceho až po písomnom potvrdení jej akceptácie zo strany predávajúceho. Predávajúci môže v niektorých prípadoch od takejto písomnej akceptácie upustiť a akceptovať objednávku telefonicky alebo môže akceptáciu objednávky podmieniť. Všeobecne platí, že nepotvrdená objednávka predávajúceho nie je záväzná.
Potvrdená objednávka je pre kupujúceho záväzná.

IV.     UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

Materiály ako sú prospekty, katalógy, obrázky, výkresy a iné údaje o tovare sa chápu ako informatívne, pokiaľ  nie sú  výslovne vyhlásené za záväzné. Predávajúci si vyhradzuje právo zmien v konštrukcii a v tvare tovaru v priebehu dodacej lehoty, pokiaľ tieto zmeny nemajú zásadný vplyv na funkčnosť a vzhľad tovaru. Predávajúci si ponecháva vlastnícke a autorské práva ku katalógom, výkresom a iným podkladom súvisiacich s predajom tovaru, a to bez výhrad.
Kupujúci nie je oprávnený využívať, prekladať, kopírovať a rozmnožovať akékoľvek materiály alebo dokumentáciu súvisiacu s tovarom. Pre predávajúceho a kupujúceho sú záväzné údaje obsiahnuté v písomnom potvrdení objednávky kupujúceho vystavenej predávajúcim.
Ak je medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená písomná kúpna zmluva, sú pre jej účastníkov záväzné údaje uvedené v tejto kúpnej zmluve, a to aj v prípade, ak sú tieto odlišné od údajov uvedených v písomnom potvrdení objednávky kupujúceho vystavenej predávajúcim.
Akékoľvek nadväzujúce alebo vedľajšie dojednania alebo dohody ku kúpnej zmluve musia byť usku-točnené výlučne v písomnej forme a musia byť písomne potvrdené oboma účastníkmi.

V.     DODACIE PODMIENKY

1.    Predávajúci podľa písomne akceptovanej objednávky dodá kupujúcemu tovar za podmienok určených v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku VOP.
Predávajúci dodá tovar v mieste a v čase určenom v kúpnej zmluve. Súčasťou dodávky je dodací list, ktorý podpíše kupujúci. V prípade, že predávajúci je povinný na základe kúpnej zmluvy zabezpečiť odoslanie predmetu kúpy, dodací list sa nepodpisuje.  
Dodací list musí obsahovať:
a)    číslo kúpnej zmluvy,
b)    obchodné meno, sídlo a IČO v prípade právnickej osoby, resp. meno a priezvisko, trvalé bydlisko a dátum narodenia v prípade fyzickej osoby kupujúceho a predávajúceho,
c)    názov tovaru, symbol resp. katalógové číslo tovaru a množstvo
d)    preberajúcu osobu ( meno a priezvisko ),
e)    miesto dodania tovaru,
f)    dátum prevzatia tovaru.
Nespísanie dodacieho listu nemá vplyv na riadne dodanie predmetu kúpy predávajúcim.
2.    Kupujúci môže, po podpise kúpnej zmluvy, zmeniť miesto dodania alebo čas dodania, a to písomne. Pre predávajúceho je zmena miesta alebo času dodania tovaru záväzná, len v prípade, ak ich písomne potvrdí. Ak predávajúci zmeny miesta a času dodania tovaru písomne potvrdí, považuje sa to za zmenu kúpnej zmluvy. Pokiaľ predávajúci nepotvrdí zmeny času alebo miesta dodania tovaru, platia údaje uvedené v kúpnej zmluve. Pokiaľ zmenou miesta alebo času dodania tovaru predávajúcemu vzniknú vyššie náklady je kupujúci povinný ich uhradiť. Čas dodania tovaru môže byť stanovený presným dátumom, prípadne lehotou, ktorá začína plynúť odo dňa podpísania kúpnej zmluvy. Pokiaľ je čas dodania stanovený lehotou, je predávajúci oprávnený dodať tovar počas celej tejto lehoty.
3.    V prípade, ak predávajúci nebude schopný dodať tovar v termíne stanovenom kúpnou zmluvou z dôvodov vyššej moci, čas dodania tovaru sa primerane predlžuje o čas trvania dôvodov vyššej moci. Za vyššiu moc sa považujú skutočnosti nepredvídateľné, prípadne predvídateľné, ale neovplyvniteľné, pričom majú vplyv na vyhotovenie alebo dodanie predmetu kúpy, napr.: štrajky, opatrenia orgánov verejnej moci, prírodné živly a katastrofy. Predávajúci je v takomto prípade povinný oznámiť tieto skutočnosti kupujúcemu spolu s oznámením aspoň približného možného času dodania tovaru. Pokiaľ sa v dôsledku  vyššej  moci stane plnenie predávajúceho nemožným, jeho povinnosť dodať tovar kupujúcemu zaniká. V prípade, že sa plnenie predávajúceho v dôsledku vyššej moci stane splniteľným len pri zvýšených hospodárskych nákladoch môže predávajúci od kúpnej zmluvy odstúpiť.
4.    Pokiaľ  je predávajúci povinný dodať tovar na v kúpnej zmluve určené miesto je predávajúci povinný ho tam dopraviť na vlastné náklady, ktoré sú zarátané v cene tovaru. Pokiaľ je miestom dodania tovaru sídlo alebo iné miesto podnikania predáva-júceho, prípadne iné miesto, kde je tovar vyrobený, či skladovaný predávajúcim, je tovar riadne a včas dodaný v momente, kedy predávajúci oznámi kupujúcemu, že môže s tovarom  nakladať. Pokiaľ predávajúci nemôže tovar v mieste dodania odovzdať kupujúcemu, pretože tento neposkytol potrebnú súčinnosť, tovar sa považuje za dodaný v momente jeho dopravenia na určené miesto dodania tovaru. Kupujúci je povinný nahradiť všetky náklady, ktoré vzniknú predávajúcemu v dôsledku neprevzatia tovaru, všetku škodu a ušlý zisk. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme ani po výzve predávajúceho je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu odplatu za skladovanie vo výške 0,1 % z kúpnej ceny tovaru za každý deň neprevzatia tovaru. To platí aj v prípade, že kupujúci  požiada o odklad  dodania tovaru. Pokiaľ sa kupujúci a predávajúci dohodli, že predávajúci zabezpečí prepravu tovaru, je tovar dodaným momentom odovzdania tovaru na prepravu prvému dopravcovi. Predávajúci je povinný previesť na kupujúceho práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, pokiaľ ich nemá priamo na základe prepravnej zmluvy. Predávajúci je povinný bezodkladne doručiť kupujúcemu všetky listiny potrebné na nakladanie s tovarom. Predávajúci je oprávnený, pokiaľ sa účastníci nedohodnú inak, určiť dopravnú cestu a dopravný prostriedok. V prípade, že tovar bude zabalený, príslušný baliaci materiál z papiera, umelých hmôt, juty a pod. nie je predávajúci povinný odobrať a tento ostáva u kupujúceho. Predávajúci spolu s predmetom kúpy odovzdá kupujúcemu všetky doklady a listiny  patriace k tovaru. Kupujúci je povinný tovar ihneď po tom, čo získa možnosť s ním nakladať, dôkladne prezrieť a zistiť, či nemá vady, či bol dodaný so všetkým príslušenstvom a príslušnými dokladmi. Všetky zistené vady je kupujúci povinný bezodkladne písomne oznámiť predávajúcemu, najneskôr do 48 hodín  od momentu, kedy získal možnosť s tovarom nakladať.
Pokiaľ kupujúci v rozpore s povinnosťami stanovenými kúpnou zmluvou alebo týmito VOP neprevezme tovar, a to ani po písomnej výzve predávajúceho a uplynutí dodatočnej lehoty  na prevzatie, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. Práva zo vzniknutej škody tým nie sú dotknuté.  
Pokiaľ je predávajúci v omeškaním s dodaním tovaru, a to aj napriek písomnej výzve kupujúceho a uplynutí primeranej lehoty na dodanie, má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak sa plnenie predávajúceho stane nemožným a táto nemož-nosť plnenia bude preukázateľne spôsobená zavinením predávajúceho, kupujúci má právo požadovať náhradu škody.

VI.   CENA TOVARU

Cena tovaru sa riadi cenníkom určeným predávajúcim platným v čase potvrdenia objednávky. Ceny uvádzané v ponuke sú vždy uvádzané ako ceny bez DPH, pokiaľ nie je v dotknutej listine ustanovené inak.
Predávajúci si vyhradzuje právo osobitne dohodnúť s konkrétnym kupujúcim cenové a platobné podmienky pri konkrétnej objednávke tovaru, a to odlišne od VOP, platného cenníka a iných zmlúv.  Zničenie, poškodenie, strata predmetu kúpy v čase, keď nebezpečenstvo škody na tovare prešlo na kupujúceho nemá vplyv na povinnosť riadne a včas zaplatiť kupujúcemu kúpnu cenu.

VII.   PLATOBNÉ PODMIENKY

1.    Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu za podmienok určených v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku VOP. Kúpna cena objednaného tovaru je splatná pred dodaním tovaru podľa dohody s predávajúcim na základe zálohovej faktúry - vyžiadania zálohy, alebo na základe daňového dokladu, ktorých náležitosti budú určené dohodou predávajúceho a kupujúceho obsiahnutou v potvrdenej objednávke alebo v kúpnej zmluve. Kúpna cena tovaru môže byť hradená hotovostne iba v súlade so zák. č. 394/2012 Z. z. v aktuálnom znení.
2.    Kúpna cena tovaru je splatná v zásade v eurách, avšak v súlade s VOP, zmluvami medzi predávajúcim a kupujúcim a všeobecne záväznými právnymi predpismi môže kupujúci po písomnej dohode s predávajúcim uhradiť kúpnu cenu za tovar aj v cudzej mene. V takomto prípade platí výška kúpnej ceny určená v eurách ( zabezpečujúca mena ) pričom peňažný záväzok sa rozumie pri určitom kurze cudzej meny, v ktorej sa má záväzok plniť (zabezpečovaná mena), vo vzťahu k zabezpečujúcej mene. V prípade, ak dôjde po uzavretí zmluvy k zmene kurzového pomeru oboch mien, je dlžník povinný zaplatiť sumu zníženú alebo zvýšenú  tak,  aby  suma  v  zabezpečujúcej  mene ( eurách ) zostala nezmenená. Pokiaľ kupujúci nezaplatí akúkoľvek platbu vrátane kúpnej ceny tovaru alebo jej časť v termíne stanovenom zálohovou  faktúrou - vyžiadaním zálohy, kúpnou zmluvou alebo týmito VOP, má predávajúci právo požadovať úroky z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.  
Nárok predávajúceho na náhradu spôsobenej škody tým nie je dotknutý. Ak je kupujúci povinný v súlade s kúpnou zmluvou pred dodaním tovaru zaplatiť predávajúcemu zálohu a nezaplatí ju riadne a včas, môže predávajúci po upozornení a vypršaní primeranej lehoty na platenie, odmietnuť dodať tovar do doby, kým kupujúci zálohu nezaplatí alebo odstúpiť od zmluvy. Kupujúci je povinný okrem úrokov z omeškania nahradiť predávajúcemu náklady, ktoré mu vznikli v dôsledku skutočnosti, že v dôsledku omeškania úhrady zálohy dodal tovar neskôr ako bolo dohodnuté v potvrdenej objednávke alebo kúpnej zmluve. Predávajúci vystaví daňový doklad na kúpnu cenu tovaru v súlade s platnými právnymi predpismi. Vystavenie resp. nevystavenie daňového dokladu nemá vplyv na povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu tovaru riadne a včas.
Kupujúci nie je oprávnený jednostranne platby znížiť, podmieňovať ich alebo započítať. Jednostranné započítanie je možné len na základe právoplatného rozhodnutia príslušného súdu potvrdzujúceho oprávnenosť nárokov kupujúceho voči predávajúcemu.

VIII.   VLASTNÍCTVO, NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru v momente, keď mu ho predávajúci odovzdá alebo v momente odovzdania alebo doručenia prepravných dokladov viažucich sa k dodávanému tovaru, ale len v prípade, že kupujúci uhradil kúpnu cenu
a ďalšie pohľadávky, ktoré mal voči predávajúcemu, napr. poplatky, náhradu škody, zmluvné pokuty a pod. V prípade, že predávajúci má v čase dodania tovaru alebo v čase odovzdania prepravných dokladov voči kupujúcemu pohľadávky vyplývajúce z kúpnej zmluvy, nadobudne kupujúci vlastnícke právo až ich úplným uspokojením.

Na kupujúceho prechádza nebezpečenstvo škody na tovare vždy v momente, keď predávajúci tovar vyskladní zo svojho skladu za účelom jeho dodania na miesto určené v potvrdenej objednávke, kúpnej zmluve alebo odovzdania kupujúcemu priamo na mieste, kde sa nachádza sklad predávajúceho. V prípade, že miestom dodania je sklad predávajúceho a kupujúci napriek tomu, že mu bolo oznámené, že môže s tovarom nakladať si tovar neprevezme, nebezpečenstvo škody na veci na kupujúceho prechádza momentom, kedy si mohol tovar po prvý krát prevziať.  

IX.    VADY TOVARU, ZÁRUKA ZA AKOSŤ

Zodpovednosť za vady tovaru, záruka za akosť tovaru a práva a povinnosti z nich vyplývajúce sa riadia právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. S výnimkou spotrebiteľských zmlúv, pri ktorých kupujúci tovar nekupuje v rámci alebo pre účely jeho podnikateľskej činnosti, sa taktiež spravujú týmito VOP. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktorý mal tovar v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho. Ak nie je dohodnuté inak, záručná doba na dodaný tovar je 12 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci zodpovedá za vady na tovare, ktoré vzniknú počas trvania záruky. Nezodpovedá však za vady, ktoré vznikli v dôsledku porušenia povinností kupujúcim napr.: používanie tovaru v rozpore s návodom o používaní, mechanické poškodenie, preťažovanie tovaru, koróziu tovaru, ktorá bola spôsobená použitím tovaru v nevhodnom prostredí, nesplnenie povinností podľa týchto VOP súvisiacich s užívaním tovaru alebo za vady, ktoré vznikli v dôsledku skutočností, za ktoré predávajúci nezodpovedá. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré na ňom vznikli po prechode nebez-pečenstva škody na tovare v dôsledku prepravy, vonkajších zásahov a vplyvov, zásahov tretích osôb, za ktoré predávajúci nezodpovedá. Predávajúci nezodpovedá ani za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzatvorenia zmluvy alebo prevzatia tovaru vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť. Zjavnými vadami tovaru sú najmä mechanické poškodenia tovaru, chýbajúce doklady súvisiace s tovarom, nefunkčnosť tovaru, nedodanie tovaru s vlastnosťami a príslušenstvom, ktoré boli dohodnuté v kúpnej zmluve a všetky ostatné vady, ktoré sú zistiteľné pri obhliadke vykonanej s odbornou starostlivosťou v súlade s týmito VOP. Skryté vady tovaru, ako aj vady tovaru, za ktoré zodpovedá predávajúci zo záruky, je kupujúci povinný bezodkladne po ich zistení písomne oznámiť predávajúcemu – poverenej osobe, najneskôr však do 48 hodín od ich zistenia.
Kupujúci je povinný v písomnom oznámení o vadách (reklamácia) predávajúcemu uviesť:

- Názov tovaru, na ktorom sa vady vyskytli, s uvedením symbolu resp, katalógového čísla a dátumu výroby,
- miesto, kde sa tovar nachádza,
- opis vady (ako sa prejavuje),
- telefonický kontakt a zodpovednú osobu, s ktorou bude predávajúci za účelom od-stránenia vád komunikovať.  

Kupujúcemu zanikajú práva z vád tovaru ako aj z vád na, ktoré sa vzťahuje záruka, ktoré:
a)    kupujúci neoznámil v súlade s týmito VOP,
b)    ktoré kupujúci nezistil, pričom zistiteľné pri vynaložení odbornej starostlivosti boli, pretože nevykonal obhliadku v súlade s týmito VOP alebo ju nevykonal s odbornou starostlivosťou,
c)    ktoré kupujúci nezistil neskôr ako určujú tieto VOP, napriek tomu, že boli zistiteľné pri vynaložení odbornej starostlivosti.

Kupujúci poskytne predávajúcemu plnú súčinnosť, aby obhliadku tovaru mohol vykonať. Pokiaľ bude reklamácia oprávnená, predávajúci zároveň v čase určenom na rozhodnutie o oprávnenosti reklamácie podľa týchto VOP určí lehotu a spôsob odstránenia vady. V prípade chýbajúcich dokladov alebo príslušenstva je predávajúci povinný ich bezodkladne doručiť kupujúcemu do miesta dodania. V prípade iných vád ich môže odstrániť buď opravou, úpravou alebo výmenou za nový tovar, pričom výber spôsobu nápravy je na predávajúcom. Kupujúci je povinný pri vybavovaní reklamácií zabezpečiť predávajúcemu alebo ním povereným osobám prístup k tovaru a poskytnúť plnú súčinnosť, aby predávajúci mohol odstrániť vady na tovare.  Pokiaľ predávajúci napriek písomnej výzve kupujúceho a uplynutiu primeranej lehote na splnenie nesplní povinnosť rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie podľa týchto VOP alebo neodstráni vadu na tovare v lehote, ktorú si určil po ukončení obhliadky podľa týchto VOP, má kupujúci právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Na tovar, ktorý je dodaný ako použitý, sa nevzťahuje záruka na vady, na ktoré bol kupujúci upozornený, ako aj na vady, s ktorými musel kupujúci predpokladať (jedná sa hlavne o vady vzniknuté z bežného opotrebenia primerané veku a používaniu tovaru).

X.     VÝHRADA VLASTNÍCTVA

1.    Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú na upravenie niektorých práv a povinností medzi predávajúcim a kupujúcim, keď kupujúci tovar užíva, ale ešte k nemu nenadobudol vlastnícke právo.
V prípade, že kupujúci zaplatí kúpnu cenu tovaru až po jeho prevzatí, predávajúci zostáva vlastníkom tovaru až do času úplného zaplatenia kúpnej ceny tovaru predávajúcemu (výhrada vlastníctva).
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza v súlade s článkom VIII. týchto VOP. Kupujúci je v danom prípade len držiteľom tovaru. Pri spracovaní a opracovaní tovaru, u ktorého existuje výhrada vlastníctva podľa týchto VOP, zostáva tento tovar vo vlastníctve predávajúceho.
Pri spracovaní, spojení a zmiešaní tovaru, u ktorého existuje výhrada vlastníctva podľa týchto VOP  s iným tovarom vo vlastníctve kupujúceho, nadobúda  predávajúci  spoluvlastnícke právo k novej veci v pomere účtovnej ceny tovaru, u ktorého existuje výhrada vlastníctva podľa týchto VOP, k účtovnej cene iného použitého tovaru. Až do doby, kým sa kupujúci stane vlastníkom tovaru, je povinný ho udržiavať na svoje náklady v riadnom a prevádzky schopnom stave. V prípade akéhokoľvek poškodenia tovaru alebo objavenia vady na tovare je kupujúci povinný oznámiť to bezodkladne predávajúcemu. Pokiaľ sa jedná o poškodenie, za ktoré nezodpovedá predávajúci, je kupujúci povinný zabezpečiť a aj zaplatiť opravu tovaru. Kupujúci je povinný zaobchádzať s tovarom šetrne, je povinný dodržiavať návod na použitie, bezpečnostné predpisy. Je povinný ho používať len na účel, na ktorý je určený v súlade s bezpečnostným a inými všeobecne záväznými predpismi. Kupujúci nie je oprávnený meniť technické vlastnosti a konštrukciu tovaru bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho.

2.    Vykonanie zmien a úprav na tovare môže vykonávať len predávajúci na náklady kupujúceho.
Kupujúci nesmie dať do doby, kým sa stane vlastníkom tovaru do užívania tretej osobe, nesmie ho predať ani prenajať, zaťažiť, použiť na zabezpečenie svojich záväzkov. Keď osobe, aby s tovarom nakladala, prípadne tovar na tretiu osobu previedla, a nebude možné toto právo tretieho zrušiť, je kupujúci povinný previesť na predávajúceho platby, ktoré mu boli zaplatené z titulu právneho vzťahu medzi ním a treťou osobou a práva prípadne nároky, ktoré mu vznikli, a to do výšky ešte nesplatenej kúpnej ceny. Kupujúci je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s uplatnením a vymožením vlastníckeho a spojených práv či nárokov viažucich sa k tovaru.  Kupujúci je povinný okamžite oznámiť predávajúcemu všetky škody na dodanom tovare, všetky exekučné konania, v ktorých exekútor do súpisu hnuteľných vecí zaradí aj tovar, ktorý podlieha výhrade vlastníckeho práva alebo na základe ktorých bude veriteľ  uspokojovaný predajom hnuteľnej veci – tovarom podliehajúcemu výhrade vlastníckeho práva a doručiť predávajúcemu kópie exekučných príkazov a príslušné protokoly, či iné listiny, ktoré boli v priebehu exekučného konania vyhotovené a doručené kupujúcemu. Okrem toho je kupujúci povinný vykonať všetky opatrenia na odvrátenie exekúcie. V prípade úplného zničenia alebo odcudzenia tovaru má predávajúci právo započítať si s poistným plnením čiastku, zodpovedajúcu všetkým budúcim doposiaľ neuhradeným pohľadávkam predávajúceho z kúpnej zmluvy. Prípadný zostatok poistného plnenia vyplatí predávajúci kupujúcemu. Kupujúci je povinný zabezpečiť zodpovedajúcim spôsobom tovar proti riziku krádeže vlámaním.
Kupujúci je povinný v čase trvania výhrady vlastníckeho práva na požiadanie predávajúceho zabezpečiť svoje záväzky voči predávajúcemu, a to spôsobmi uvedenými v kúpnej zmluve.  Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu miesto trvalého alebo obvyklého umiestnenia tovaru a bezodkladne predávajúceho informovať o všetkých zmenách tohto umiestnenia, umožniť kedykoľvek prístup predávajúcemu k tovaru, a to aj bez výzvy resp. oznámenia predávajúceho o jeho úmysle skontrolovať tovar.  

XI.     UŽÍVANIE TOVARU

Kupujúci je povinný používať tovar v súlade s jeho účelom využitia, návodom na montáž a používanie a príslušnými záväznými predpismi a pokynmi.
Kupujúci je povinný zabezpečiť na svoje náklady: pravidelnú údržbu tovaru. Kupujúci počas trvania záruky nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho vykonať žiadne technické alebo konštrukčné zmeny na tovare. Na základe písomného súhlasu, môže zmeny a zásahy vykonať len predávajúci na náklady kupujúceho.

V prípade, že kupujúci nedodrží povinnosti stanovené v predchádzajúcich bodoch tohto článku počas doby záruky, v momente porušenia mu zanikajú práva vyplývajúce zo záruky.

XII.     ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY

Predávajúci a kupujúci sú zodpovední za škodu, ktorú spôsobia porušením svojich povinností. Predávajúci je povinný nahradiť kupujúcemu vzniknutú škodu len do výšky poistného plnenia zo zodpovednosti za tovar. Pokiaľ predávajúci takúto poistnú zmluvu nemá dojednanú, tak je povinný predávajúci nahradiť kupujúcemu škodu len do výšky nákladov na opravu poškodeného tovaru alebo uvedenie poškodeného tovaru do pôvodného stavu.  
Táto limitácia náhrady škody neplatí, ak:
a)    je škoda spôsobená úmyselne predávajúcim,
b)    je škoda spôsobená pri vedomej nedbanlivosti  vedúceho zamestnanca alebo štatutárneho  orgánu predávajúceho,
c)    pri zavinenom porušení kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, ak tým je zároveň ohrozené alebo znemožnené dosiahnutie účelu kúpnej zmluvy.
Pokiaľ z nedbanlivosti predávajúci podstatným spôsobom poruší kúpnu zmluvu je povinnosť nahradiť vzniknutú škodu limitovaná výškou poistného plnenia z poistnej zmluvy, ktorou je predávajúci poistený pre prípad zodpovednosti za tovar.
Nenahrádza sa škoda, ktorá prevyšuje škodu, ktorú mohla povinná strana v čase vzniku záväzkovo-právneho vzťahu ako možný dôsledok porušenia svojej povinnosti predvídať alebo ktorú bolo možné predvídať s prihliadnutím na skutočnosti, ktoré v uvedenom čase povinná strana poznala alebo mala poznať pri obvyklej starostlivosti.

XIII.     UKONČENIE KÚPNEJ ZMLUVY


Kúpna zmluva sa končí dňom vysporiadanie všetkých práv, povinností a nárokov zmluvných strán z nej vyplývajúcich.
Pred dobou podľa predchádzajúceho bodu je možné kúpnu zmluvu ukončiť dohodou zmluvných strán alebo odstúpením v súlade s týmto článkom VOP a s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak:
a)    ak kupujúci je v omeškaním zo zaplatením kúpnej  ceny tovaru, a to aj napriek písomnej výzve predávajúceho na jej uhradenie v primeranej dodatočnej lehote,
b)    po uzatvorení kúpnej zmluvy s kupujúcim vznikli preukázateľné skutočnosti na strane kupujúceho, ktoré odôvodňujú oprávnené pochybnosti o možnostiach skorého a úplného plnenia všetkých  povinností a záväzkov zo strany kupujúceho, hlavne vo vzťahu ku zaplateniu kúpnej ceny, je  predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy a dodania tovaru odstúpiť, resp. požadovať na   kupujúcom okamžitú úhradu kúpnej ceny tovaru  nezávislú na údajoch uvedených na faktúre,
c)    nebola ani v primeranej dodatočnej lehote uhradená záloha kúpnej ceny za tovar v súlade s  týmito VOP,
d)    v ostatných prípadoch, keď to umožňujú tieto VOP, kúpna zmluva alebo platné všeobecne  záväzné právne predpisy.
Odstúpením kúpna zmluva zaniká od počiatku. Platnosť kúpnej zmluvy sa končí v momente doručenia odstúpenia predávajúceho kupujúcemu. Odstúpením od kúpnej zmluvy nezanikajú práva a povinnosti, ktoré vznikli v dôsledku porušenia kúpnej zmluvy, a to najmä nárok na náhradu škody, zmluvné pokuty a iné sankcie, ušlý zisk a pod. Kupujúci je v prípade odstúpenia povinný na vlastné náklady dopraviť tovar predávajúcemu. V prípade, že tak neurobí, je predávajúci na náklady kupujúceho oprávnený tovar odobrať a dopraviť aj sám. Kupujúci je povinný tovar odovzdať predávajúcemu v pôvodnom stave, t.j. v stave ku dňu prevzatia a odovzdania tovaru, s prihliadnutím na obvyklé opotrebovanie. Ak kupujúci poruší túto svoju povinnosť, predávajúci oprávnený tovar uviesť do pôvodného stavu na náklady kupujúceho, pričom nezodpovedá za žiadnu škodu, ktorá by týmto postupom kupujúcemu mohla vzniknúť. Vrátenie alebo odobratie tovaru podľa predchádzajúceho ustanovenia nemá vplyv na povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu tovaru v plnej hodnote.  

XIV.     ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa 01.04.2013.
Predávajúci je oprávnený meniť obsah VOP, pre kupujúceho sú však záväzné až doručením nového znenia VOP do kontaktného miesta podľa kúpnej zmluvy, inak do sídla kupujúceho. Kupujúci je počas trvania kúpnej zmluvy povinný oznámiť bezodkladne predávajúcemu zmenu obchodného mena, sídla, bydliska, IČO, bankového spojenia a ďalších údajov uvedených v kúpnej zmluve.
Kupujúci je povinný bezodkladne oznámiť predávajúcemu skutočnosť, že bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, začatie exekučného konania a to, že spoločnosť rozhodla o zrušení spoločnosti s likvidáciou.