E90 Káblové trasy s funkčnou odolnosťou v požiari - prehľad

Informácie

Pre zabezpečenie trvalej dodávky elektrickej energie počas požiaru je potrebné vyhotoviť káblové nosné konštrukcie, ktoré budú odolávať spolu s káblami v nich uloženými, požiaru na požadovanú dobu, ktorú stanovuje požiarno technický projekt stavby.

 

 • Nosné káblové systémy s funkčnou odolnosťou v požiari BAKS uvedené v katalógu a na tejto webovej stránke spĺňajú požiadavky STN 92 0205, ZP 27/2008 PAVUS, resp. DIN 4102, časť 12. Dostupné sú rôzne varianty prevedenia nosných konštrukcií. Vďaka tomu má inštalátor možnosť výberu vhodného systému pre väčšinu situácií, ktoré vznikajú na stavbe.
 • V normách je definované, že káble sa musia skúšať z hľadiska funkčnosti spolu s káblovým nosným systémom, nikdy nie samostatne. Nosná konštrukcia má presne definované technické parametre ( hrúbka plechu, vzdialenosť podpier, výška bočnice, maximálna šírka, maximálne zaťaženie atď. ).  Ak nosný systém spĺňa technické parametre normy je nazývaný NORMOVANÝ. Sú definované tri normované káblové nosné systémy: s káblovým žľabom, s káblovým rebríkom a jednotlivé uloženia káblov pod stropom.
 •  V prípade, že káblový nosný systém nespĺňa technické parametre ( iná hrúbka plechu, väčšia vzdialenosť podpier atď.) je považovaný za NENORMOVANÝ.  V tomto prípade treba rátať s celou radou obmedzení pri realizácii nenormovanej konštrukcie z hľadiska možností použitia káblov aj samotnej nosnej konštrukcie.

Rôzne typy vzorových normovaných a nenormovaných konštrukcií s funkčnou odolnosťou v požiari si môžte pozrieť TU.

Zároveň je tam možnosť pre registrovaných užívateľov rýchle vyšpecifikovanie množstiev jednotlivých komponentov do Vášho projektu.

Trocha teórie:

 • Jednou zo základných požiadaviek na stavby je ich protipožiarna bezpečnosť, ktorá sa skladá zo samotného stavebného riešenia stavby, technického a technologického vybavenia, organizačno - prevádzkových podmienok a protipožiarnej ochrany.
 • Vzhľadom k tomu, že v oblasti požiarnej ochrany zatiaľ nie je prijatá všeobecná dohoda v rámci Európskej únie, rozsah požiadaviek v oblasti požiarnej bezpečnosti si definuje každý členský štát samostatnou právnou úpravou.
 • Správne fungovanie požiarno-technických, technických a technologických zariadení, majúcich rozhodujúci vplyv na úroveň požiarnej bezpečnosti,  počas požiaru v stavbe zabezpečí správna realizácia elektrických inštalácií s káblovými rozvodmi, ktoré zabezpečujú dodávku elektrickej energie pre tieto zariadenia a prenos dát. Tieto technické zariadenia (núdzové osvetlenie, výťahy, vodné čerpadlá pre hasiace trysky, ventilačné klapky atď. ) musia zostať funkčné po určenú dobu.
 • Jedinou možnosťou, ako potvrdiť a garantovať funkciu nepretržitej dodávky elektrickej energie počas požiaru je test nosnej konštrukcie spolu s namontovanými káblami.

Definícia káblového nosného systému s funkčnou odolnosťou v požiari:
V zmysle platných právnych predpisov sa považuje za káblový nosný systém s funkčnou odolnosťou v požiari vždy kombinácia úložného nosného systému (žľab, rebrík atď.) a káblov s integrovaným zachovaním funkčnosti.

Požiadavky na káblový nosný systém s funkčnou odolnosťou v požiari sú definované v záväzných právnych predpisoch, ako na Slovensku, tak aj v Českej republike.

Slovenská republika:

 • Zákon č. 314/2001 Z.z., o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška MVSR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe
 • a užívaní stavieb v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 558/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia byť označene, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody v znení vyhlášky Ministerstva dopravy výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 451/2011 Z.z.
 • STN 92 0203: 2010 Požiarna bezpečnosť stavieb. Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari
 • STN 92 0205: 2012 Správanie sa stavebných výrobkov a konštrukcií v požiari. Zachovanie funkčnej odolnosti káblových systémov. Požiadavky, skúšky a klasifikácia.

Česká republika:

 • Zákon č. 183/2006 Sb. o uzemním plánovaní a stavebním řadu, v platném zněni
 • Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, v platném zněni
 • Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném zněni
 • Vyhláška MV č. 246/2001 o stanoveni podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru,
 • v platném zněni
 • Vyhláška MV č. 23/2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb
 • Nařízeni vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v platném zněni
 • Nařízeni vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označovaně CE,
 • v platném zněni (89/106/EHS)
 • Nařízeni vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízeni nízkého napětí,
 • v platném zněni (73/23/EHS před 16. 1. 2007; po 16. 1. 2007 2006/95/ES)
 • Normy řady ČSN 73 08.. pro požární bezpečnost staveb v platném zněni
 • Zkušební předpis ZP 27/2008 PAVUS

 

Požiarne skúšky, doklady a schválenia a označovacia povinnosť

 

Požiarna skúška
    Vlastnosť zachovania funkčnosti musí byť doložená pros-tredníctvom požiarnej skúšky nezávislým akreditovaným skúšobným ústavom. Skúšky sa prevádzajú v špeciálnej skúšobnej peci. Požadované schvaľovacie dokumenty môžu mať rôznu podobu. Na Slovensku je vyžadované technické osvedčenie a v Českej republike certifikáty, klasifikačné protokoly. Z týchto dokumentov musí byť možné jednoznačne určiť, o aký typ káblového nosného systému
s funkčnou odolnosťouv požiari sa jedná, jeho požiarnu klasifikáciu a klasifikačný predpis. V prípade nenormovaných káblových nosných systémov s funkčnou odolnosťou v požiari musia byť naviac aj uvedené káble,  s ktorými bol systém meraný a klasifikovaný.

Požiarna klasifikácia:
    Každá národná legislatíva v rámci EU pristupuje ku klasifikácii káblových nosných trás s funkčnou odolnosťou v požiari iným spôsobom, iným klasifikačným označením, čo vedie k vzájomnému neuznávaniu klasifikačného označenia medzi krajinami.

V Slovenskej republike sa schvaľuje na základe normy STN 92 205:2012, kde je definované klasifikačné označenie  PSxx, PSrxx a sú požadované nasledovné schvaľovacie dokumenty: SK-certifikát zhody, technické osvedčenie.
xx – Deklarovaná doba zachovania funkčnosti v minútach. Symbol PS sa požíva v prípade použitia normovej teplotnej krivky, PSr v prípade použitia konštantnej teploty r, ktorá nadväzuje na normovú teplotnú krivku, pričom čas sa počíta od okamihu, kedy je požadovaná  teplota r dosiahnutá na polovici termočlánkov v skúšobnej peci.

V Českej republike platí schvaľovací predpis ZP 27/2008 PAVUS, kde je definované klasifikačné označenie Pxx-R, PHxx-R a sú požadované nasledovné schvaľovacie dokumenty:  certifikát, skúšobný protokol.
xx – Deklarovaná doba zachovania funkčnosti v minútach. Symbol Pxx-R sa požíva v prípade použitia normovej teplotnej krivky, PHxx-R pri pôsobení konštantnou teplotou, ktorá  nadväzuje na normovú teplotnú krivku v okamžiku dosiahnutia konštantnej teploty 842 °C.

 

Označovacia povinnosť

    Každá inštalovaná konštrukcia s funkčnou odolnosťou v požiari musí byť zhotoviteľom označená štítkom. Štítok musí obsahovať nasledovné údaje:

■ názov spoločnosti a meno zodpovednej osoby, ktorá inštalovala systém
■ označenie káblového systému, ako je uvedené v protokole o klasifikácii
■ trieda funkčnej odolnosti a číslo protokolu o klasifikácii
■ rok zhotovenia (montáže) systému

    Okrem týchto predpísaných údajov doporučujeme z prevádzkových dôvodov uviesť ešte dva dôležité údaje.
Údaj o maximálnej hmotnosti káblov, ktoré je možné uložiť na nosný systém z pohľadu dovolenej zaťažiteľnosti trasy a údaj o aktuálnom zaťažení označenej trasy:
■ maximálna hmotnosť káblov v kg/m
■ aktuálna hmotnosť káblov v kg/m

Naspäť na začiatok ↑