17N-Káblové žľaby-typ strop s C-uholníkom (CW/CWOP...)

Informácie

Normovaná konštrukcia E90 s funkčnou odolnosťou v požiari typ: strop

Vlastnosti:

 • Hrúbka plechu káblového žľabu 1,5 mm
 • Vzdialenosť podpier 1,2 m
 • Maximálne zaťaženie 10 kg/m
 • Šírka žľabu: 100, 150, 200, 300 mm
 • Pre jednu úroveň možnosť použitia závitovej tyče M8

 

Možnosť upevnenia tyče na strop:

 • Pomocou držiaka stropného USV/USOV a kotvy prievlakovej PSROM10 na strop.
 • Pomocou zatĺkacej kotvy oceľovej TRSOM10 na strop bez použitia držiaka stropného USV/USOV, za podmienky zapustenia kotvy min. 60 mm do betónu.

KLIKNI !!! - 3D vizualizácia

                  3D vizualizácia pre 2 úrovne

                  3D vizualizácia pre 3 úrovne

Naspäť na začiatok ↑

Zostava prvkov

Šírka žľabu: Stropné ukotvenie: Počet úrovní:
P.č. Názov produktu Symbol Katalógové číslo Ks v závese
1 KCP/KCOP...H60 Žľab KCP/KCOP100H60/3 161410
1
 / 
3,0 m
2 LPP/LPOPH60 Spojka žľabu LPP/LPOPH60 163111
2
 / 
3,0 m
3 SGK... Skrutka s pol. hlav. + mat. (kpl.) SGKM6x12 651141
12
 / 
3,0 m
4 BL/BLO... Spojovací plech BL/BLO100 100110
1
 / 
3,0 m
5 PGM... Závitová tyč PGM8/1 650801
1
 / 
1,2 m
6 TRSO... Zatĺkacia kotva TRSOM8 804700
2
 / 
1,2 m
7 PW... Podložka veľkoplošná PW8 650944
4
 / 
1,0 m
8 NS... Matica NSM8 650144
4
 / 
1,2 m
9 CWP/CWOP40H40... C-uholník zosilnený CWP/CWOP40H40/02 611102
1
 / 
1,2 m
10 SGK... Skrutka s pol. hlav. + mat. (kpl.) SGKM6x12 651141
2
 / 
1,2 m
11 PW... Podložka veľkoplošná PW6 650844
2
 / 
1,2 m
Pridaj vybrané do projektu Pridaj všetko do projektu
Zadajte dĺžku káblovej trasy [m]:
Prepočítaj
Naspäť na začiatok ↑

Príklady

Zásady montáže:

 • Trasa káblov sa musí zhotoviť tak, aby spĺňala všetky technické požiadavky na kritérium funkčnej odolnosti a aby v priebehu požiaru
  v čase funkčnej odolnosti nebola poškodená okolitými prvkami alebo systémami stavby, napríklad inými inštalačnými rozvodmi
  a konštrukciami. Z tohto dôvodu musí viesť nad úrovňou všetkých ostatných elektrických aj neelektrických inštalačných rozvodov
  v priestore, kde trasa prechádza. V opačnom prípade musí byť zabezpečené, aby iné rozvody počas požiaru opadávaním ich častí alebo ich deformáciou nepoškodili trasu káblov v čase, zodpovedajúcom najmenej požadovanému času funkčnej odolnosti trasy káblov.
 • Trasa sa môže upevniť a kotviť len do stavebných konštrukcií, ktoré spĺňajú požiadavku na požiarnu odolnosť stanovenú podľa riešenia PBS príslušného požiarneho úseku, ktorým trasa prechádza a staticky umožňujú upevnenie trasy káblov pri požiari
 • Nesmie dôjsť k svojvoľnej zámene jednotlivých komponentov káblového nosného systému (konštrukčných prvkov systému) zhotoviteľom. Môžu sa použiť len tie komponenty a zostaviť ich takým spôsobom, ako je uvedené v tomto návode na montáž.
 • Na montáž spojky LPP/LPOPH60 použite minimálne 4 ks skrutiek SGKM6x12
 • Na montáž spojovacieho plechu BL/BLO100, 150 alebo BL/BLO200 použite minimálne 4 ks skrutiek SGKM6x12
 • Na montáž spojovacieho plechu BL/BLO300 použite minimálne 6 ks skrutiek SGKM6x12
 • Držiak stropný US/USOV upevnite do stropu za pomoci kotvy PSROM10x80. Otvor pre kotvu vrtáme vrtákom o priemere 10mm, pred zasunutím kotvy do otvoru je potrebné otvor vyčistiť napríklad stlačeným vzduchom.
 • Maximálna vzdialenosť podpier: 1,2 m
 • Maximálne zaťaženie na jednu horizontálnu úroveň: 10 kg/m
 • Maximálna dĺžka závitovej tyče: 2 m
 • Maximálny počet horizontálnych trás nad sebou na jednom závese: 3 ks
 • Pri dvoch horizontálnych trasách použite závitovú tyč minimálne M10
 • Pri troch horizontálnych trasách použite závitovú tyč minimálne M12
 • Upevnenie do betónu minimálne B20.
 • V trasách s funkčnou odolonosťou nie je možné ukladať káble nespĺňajúce požiadavky funkčnej odolnosti v požiari okrem prípadov uvedených v STN 92 0205 (D.3, D.3.1)
 • Ak sa montuje nezávislá trasa s funkčnou odolnosťou nad trasou taktiež s funkčnou odolnosťou, musí mať horná trasa funkčnú odolnoť rovnakú alebo vyššiu ako  má dolná trasa
 • Tvarovky musia byť zo systému PS90 firmy BAKS a z plechu o hrúbke 1,5 mm
 • Podpery umiestniť v strede tvarovky alebo maximálne do vzdialenosti 150 mm od spoja tvarovky a žľabu, ďalšia podpera od podpery tvarovky musí byť vo vzdialenosti menšej ako 1200 mm
 • Ak použijeme zatĺkaciu kotvu TRSOM8, TRSOM10 alebo TRSOM12 na zavesenie závitovej tyče, je potrebné kotvu zapustiť najmenej 60 mm do betónu
 • V prípade použitia krytu alebo priehradky sa zníži zaťaženie trasy o hmotnosť krytu a hmotnosť priehradky
 • Kryty je potrebné upevňovať sponou ZPNH60 z oboch strán žľabu min. vo vzdialenosti 1m
 • Priehradku žľabu upevňujte ku žľabu skrutkami SGKM6x12.

 

 

Naspäť na začiatok ↑